esf_eu_oplzz.jpg

Název projektu:

Net ZP – síť péče o osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/5.1.01/B2.00011

Doba realizace projektu:

1. září 2013 až 30. červen 2015

Role v projektu:

partner

Popis projektu:

Výstupem řady projektů realizovaných v předchozích výzvách OP LZZ v prioritě 5.1 Mezinárodní spolupráce je velká řada velmi kvalitních materiálů, které ale nemají srovnatelnou strukturu a jsou umístěny na různých webových stránkách, CD nosičích nebo ve formě tištěných brožur. K těmto materiálům se někdy jejich potenciální uživatelé obtížně dostávají. Jak ukázalo dotazníkové šetření mezi osobami z cílové skupiny, jsou informace týkající se všech otázek souvisejících se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nedostatečné, roztříštěné, neucelené a obtížně k nalezení. Výsledky šetření dokladují, že pouze necelá 3 % respondentů považují informace týkající se možností vstupu na trh práce pro OZP za komplexní a snadno dostupné, 43 % za nekompletní a s nutností je dohledávat, 51,5 % za minimální nebo vůbec žádné a 3 % nic o dané problematice nevědí.
Je tedy potřebné, aby inovativní materiály reflektující současné moderní směry, trendy a příklady dobré praxe převzaté ze zahraničí měly srovnatelnou strukturu a byly umístěny na jednom portálu vybaveném přehlednou navigací umožňující snadnou orientaci v těchto dokumentech. Kromě toho inovativní struktura portálu umožní přístup k těmto informacím i prostřednictvím mobilních telefonů všech operačních systémů, což je vysokou přidanou hodnotou daného uspořádání na rozdíl od běžných aplikací pro chytré telefony. Toto moderní technologické řešení navíc zajišťuje možnost dalšího rozvíjení portálu bez nároků na dodatečné financování mobilních aplikací.
Projekt předkládá naprosto jednoznačně inovativní komplexní náhled na problematiku osob s disabilitou a jejich přístup k pracovním příležitostem. Shromáždění informací založených na přenosu zkušeností z řady rozvinutých zemí týkajících se pracovního uplatnění a postihujících různé aspekty této problematiky - od faktické fyzické dostupnosti práce odvíjející se od modifikace domácího prostředí, přes plánování další profesní kariéry, možnosti pracovního uplatnění i v rámci pobytových zařízení, využívání alternativních úvazků, problematiku cestování až po edukace zaměstnavatelů - je samo o sobě inovativní. Přidáme-li intuitivní uspořádání a user friendly přístup k těmto informacím na portálu včetně on-line poradny pro uživatele máme v ruce účinný nástroj.

Cíle projektu:

V souladu s hlavními cíli výzvy je projekt zaměřen na podporu mainstreamingu a diseminace výstupů projektů realizovaných v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce. Reálným cílem projektu je prostřednictvím tematické sítě 7 spolupracujících pracovišť:

Cílové skupiny:

Příjemce dotace a koordinátor projektu:

ILA, s.r.o.

Partneři:

 

 

Konference:

V rámci projektu „Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením“ (reg.č. CZ.1.04/5.1.01/B2.00011) bychom Vás rádi pozvali na závěrečnou konferenci, která se bude konat dne

12. května 2015 od 14:00 do 17:00 hodin (registrace již od 13:30)
v Emauzském opatství – refektář

na adrese: Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové Město.

Budeme velmi rádi, když naše pozvání přijmete.

Prosíme o potvrzení účasti e-mailem na jaroslava.vondruskova@ila.cz.

Více informací naleznete v pozvánce – ZDE.


Workshopy:

pozvánka na workshop 4. 11. 2014

pozvánka na workshop 21. 11. 2014

 

Letáky: