Logo Erasmus+

Název projektu:

Career Paths Inclusive

Logo Erasmus+

Program:

Erasmus+

Webová stránka projektu:

www.careerpathsinclusive.eu

Registrační číslo projektu:

2018-3-AT02-KA205-002259

Doba realizace projektu:

1. 2. 2019 – 31. 3. 2021

Role v projektu:

partner

Stručný popis projektu:

Career Path Inclusive (Inkluzivní profesní dráha) je projekt Erasmus+, jehož hlavním cílem je navrhnout, vyvíjet a testovat digitální multimediální nástroje pro kariérní poradenství ve znakovém jazyce. Neslyšící mladí lidé jsou schopni plánovat si svoji profesní dráhu bez cizí pomoci ve svém mateřském jazyce a mladí neslyšící se tak cítí oprávněni a informováni při svém výběru budoucího povolání.

Děti a mládež, kteří jsou neslyšící nebo nedoslýchaví čelí mnoha překážkám ve vzdělávání, odborné přípravě a zaměstnávání. I přes značný pokrok v posledních letech ve většině evropských zemí stále ještě není k dispozici odpovídající dvojjazyčné vzdělávání ve znakovém jazyce a v písemném jazyce. To v praxi znamená, že mnohé neslyšící děti získávají jen nižší úroveň gramotnosti a mají k dispozici jen nedostatečné množství dvojjazyčných zdrojů.

Dostupnost nástrojů kariérního poradenství ve znakovém jazyce umožnuje neslyšícím mladým lidem, aby se sami rozhodli, plánovali a experimentovali ve svém prvním jazyce, čímž se usnadní větší sebeurčení a inkluze.

K dispozici budou dva projektové výstupy:

ZKONTROLUJTE SVUJ PROFIL (CHECK YOUR PROFILE) je on-line generator, který poskytuje návrhy pro oblasti práce založené na sérii otázek ve znakovém jazyce a jednoduchém textu o zájmech a o silných a slabých stránkách uživatele.

SADA NÁSTROJŮ PRO VÝBĚR PROFESE (CAREER PATH TOOLKIT) je multimediální soubor nástrojů, která umožní uživatelům získat přehled o konkrétním povolání prostřednictvím dalších bezbariérových informací ve znakovém jazyce a v jednoduchém textu.

Nástroje budou k dispozici v následujících znakových jazycích: rakouském, českém, slovenském a německém stejně jako v německém, českém a slovenském psaném jazyce. Použití jednoduchého textu a zaměření na visuální prezentaci znamená, že nástroje mohou používat i jiné skupiny jako jsou osoby s mentálním postižením anebo slyšící mladí lidé, kteří chtějí získat dovednosti a kompetence v oblasti znakového jazyka. Tyto nástroje mohou být použity v odborných školách stejně jako ve školách integrujících žáky se sluchovým postižením i v organizacích, které nabízejí služby zaměstnanosti, poradenství a podpory osobám se sluchovým postižením v celé střední Evropě.

Cílové skupiny:

  1. Osoby se sluchovým postižením používající znakový jazyk.
  2. Organizace poskytující odbornou poradenskou činnost pro osoby se sluchovým postižením při volbě zaměstnání.

Koordinátor projektu:

EQUALIZENT SCHULUNGS UND BERATUNGS GMBH, Vídeň, Rakousko

Partneři projektu:

Logo Erasmus+

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.