Logo Erasmus+

top

Název projektu:

Vzdělávání dospělých v oblasti asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením(OSP)

Program:

Erasmus+

Registrační číslo projektu:

2018-1-CZ01-KA204-048059

Číslo grantové smlouvy:

2011-3279/001-001

Doba realizace projektu:

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Role v projektu:

partner

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je pomoci osobám, které působí v oblasti vzdělávání a poradenství pro osoby se sluchovým postižením a samotným osobám se sluchovým postižením (dále jen OSP) v lepší orientaci v oblasti nejmodernějších kompenzačních pomůcek a asistivních technologií pro OSP. Bude toho dosaženo formou serie seminářů a kurzů pro cílové skupiny a formou konference pro odborníky z dané oblasti.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Dynamický pokrok komunikačních technologií se intenzivně projevuje i v oblasti asistivních technologií pro OSP. Jsou vyvíjena nová a stále dokonalejší zařízení eliminující komunikační bariéru mezi OSP a většinovou intaktní společností. Jen v oblasti sluchadel je dnes tak pestrá nabídka, že pro neslyšícího je velmi obtížné se v ní zorientovat a vybrat si sluchadlo, které nejvíce vyhovuje jeho stupni a druhu sluchového postižení a dalším specifickým potřebám. Moderní digitální sluchadla nabízejí rozsáhlé možnosti individuálního nastavení. K využití těchto možností je ale nutné umět „číst“ technické parametry a umět sluchadlo správně seřídit.
Nejinak je tomu i u dalších pomůcek, jako jsou zařízení s přenosem informací pomocí infračerveného záření nebo prostřednictvím radiového přenosu.
Indukční smyčky instalované v budovách a dalších místech, s větší koncentrací osob jsou příkladem technologie pro skupinové využití. I v této oblasti existuje rozsáhlá nabídka zařízení různého výkonu a kvality, ve které je orientace pro projektanty, investory a další zainteresované pracovníky a subjekty velmi obtížná. 
Dynamicky se rozvíjející oblastí s obrovským potenciálem využití i pro OSP jsou „chytré telefony“. Ty už nyní nabízejí OSP řadu specifických, velmi užitečných aplikací, jejichž počet den ze dne narůstá.
Všechny asistivní technologie a pomůcky jsou plně užitečné ale pouze tehdy, když jsou správně individuálně nastavené a jejich uživatel je umí optimálně využívat. K tomu je ovšem potřeba mít patřičné informace. Ušní lékaři, pracovníci poradenských středisek organizací OSP, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty působící v dané oblasti, tyto informace nemají. Vesměs jsou zaměřeni pouze na určitý výsek nabídky. Komplexní přehled jim chybí. Z průzkumů provedených jak mezi samotnými OSP, tak mezi poradenskými a prodejními subjekty vyplývá, že velkým přínosem by byla realizace cyklu základních školení (kurzů, seminářů) seznamujících účastníky s danou problematikou v celé její šíři, následovaných pravidelnými doplňujícími, aktualizujícími semináři. V rámci tohoto projektu takový vzdělávací systém vznikne. V zájmu jeho co největší účinnosti bude v rámci projektu vyvinuta i metodika vzdělávání v dané oblasti doplněná online dostupným přehledným a komentovaným katalogem nabídky kompenzačních pomůcek a asistivních technologií, vč. popisu jejich optimálního použití, seřízení a údržby.

Výstupy projektu:

Vytvoření a spuštění systému školících aktivit pro OSP a jejich lektory, poradce, lékaře atd. (viz cílové skupiny). Celkem bude vyškoleno v zemi žadatele i v zemích partnerů minimálně 240 osob, z toho 90 odborníků z cílových skupin č. 1 - 5. a 150 OSP z cílové skupiny č. 6. Vytvoření metodiky a interaktivního komentovaného katalogu přinášejícího kromě základních technických parametrů, distribučních informací a kontaktů i bohatý video materiál – tutoriály, příklady správné a nesprávné aplikace, příklady dobré praxe, hodnocení a postřehy uživatelů.

Cílové skupiny:

  1. Odborníci pracující v oblasti kompenzačních pomůcek a dalších asistivních technologií pro OSP (lékaři, odborní konzultanti, pracovníci poradenských středisek pro OSP, prodejci a servismani kompenzačních pomůcek a asistivních technologií pro neslyšící)
  2. Poskytovatelé sociálních služeb pro OSP.
  3. Učitelé, výchovní poradci a techničtí pracovníci mateřských, základních a středních škol pro sluchově postižené
  4. pracovníci středisek pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami vysokých škol.
  5. Projektanti, architekti, investoři, pracovníci stavebních úřadů a další osoby zabývající se projektováním, montáží, nastavením a kontrolou aplikací indukčních smyček v budovách veřejných institucí, divadel, konferenčních místností, ve sportovních zařízeních, dopravních prostředcích a celé dopravní infrastruktuře (nádraží apod.).
  6. Osoby se sluchovým postižením – Ty jsou hlavní cílovou skupinou, která prostřednictvím výše zmíněných cílových podskupin bude mít ve finální fázi z projektových aktivit a výstupů zásadní prospěch: eliminaci komunikační bariéry mezi neslyšícími a intaktní většinovou společností.

Koordinátor projektu:

Unie neslyšících Brno, z.s., Česká republika

Partneři projektu:

Logo Erasmus+

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.